Αναμεικτήρες οριζόντιου μονού άξονα

Συνεχούς ανάμιξης, και ανάμιξης παρτίδας