Αυτόματες εσχάρες διαχωρισμού

Συστήματα για τον διαχωρισμό, την αποστράγγιση, τη μεταφορά και την απομάκρυνση των διαχωρισμένων στερεών