Διαχωριστές στερεών-υγρών

Συστήματα για τον την αποστράγγιση και διαχωρισμό λυμάτων σε στερεά και υγρά κλάσματα