Περιστροφικές βαλβίδες και τροφοδότες

Ελεγχόμενη εκκένωση και τροφοδοσία από/προς σιλό, δεξαμενές, φίλτρα αποκονίωσης και γραμμές αερομεταφοράς